اتصال سریع

  • Quick Coupler

    اتصال سریع

    یک سوئیچ در کابین نصب شده است و پین ایمنی را می توان با فشار دادن ساده دکمه سوئیچ در کابین نصب کرد. بنابراین ، مشکل خارج شدن از کابین برطرف می شود. فناوری جدید باز و بسته شدن پین ایمنی به جای استفاده از سیستم هیدرولیک ، با استفاده از سیستم محرکه برقی بیل مکانیکی حاصل می شود. بنابراین ، فشار روغن با هزینه زیاد با برق جایگزین می شود ، که باعث صرفه جویی در هزینه های تولید می شود. در کابین می توان از صدای اتوماتیک بوق برای تعیین اتصال به آن استفاده کرد. در مورد سیم شکسته می توان از ایمنی تبدیل دستی اطمینان حاصل کرد.